نویسنده:  شیار نَيّو* 25 مارس 2016 مترجم:  آنتروپوس منبع انگلیسی : https://syriafreedomforever.wordpress.com/2016/03/25/syrian-kurdish-activist-and-journalist-shiar-nayo-on-the-declaration-of-federalism-in-north-syria/   در مورد اعلام فدرالیسم در شمال...

read more